ΧΡΗΣΤΟΣ  Η.  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Master οf Laws

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Λεωφ. Αλεξάνδρας 105, Αθήνα, Τ.Κ. 114 75

Τηλ. 210–6400282. Τηλεομοιοτυπία 210 – 6400282. Φορητό: 6932–775920

e-mail :  bm-bioxoi@otenet.gr

 

 

LAW OFFICES OF CHRISTOS  IILIOPOULOS

Attorney at the Supreme Court of Greece

Master Of Laws

International and European Law

105, Alexandras Ave., Athens, 11475, Hellas.

Phone: +30-210–6400282. Fax: +30-210–6400282. Mobile: +30-6932–775920

e-mail:  bm-bioxoi@otenet.gr

SKYPE:  Christos.iliopoulos100